Deset tipů na zvýšení produktivity pro rok 2018

Deset tipů na zvýšení produktivity pro rok 2018

Máme tu nový rok, ale výzvy v oblasti výroby jsou stále stejné: horší dostupnost pracovníků, globalizace, inovace, problémy bezpečnosti a zabezpečení a co nejlepší využívání informací.

V rámci vstupu do roku 2018 jsme sestavili seznam 10 tipů, které vám pomohou uvedené výzvy překonat a zaznamenat v otázce bezpečnosti a produktivity okamžité zlepšení.

1. Zvýšení vyspělosti zabezpečení: Vyspělost zabezpečení je podle nás kombinací kultury (chování), dodržování předpisů (zásady a postupy) a využívání kapitálu (technologie). Z opakovaných studií vyplývá, že nejlepších 20 % výrobců má o 5 až 7 % vyšší ukazatel OEE (celková efektivita strojů), o 2 až 4 procenta méně neplánovaných odstávek a méně než poloviční úrazovost průměrných pracovníků – a ti nejlepší si pak vedou lépe.

Tito špičkoví pracovníci vnímají bezpečnost při snaze o dosažení provozní excelence jako klíčovou součást. A proto uplatňují současné bezpečnostní metodologie. Průzkum LNS Research například uvádí, že 75 % průmyslových firem údajně zaznamenalo zlepšení v provozech díky moderním bezpečnostním technologiím.

Chcete se zařadit po jejich bok? Začněte hodnocením vyspělosti svého zabezpečení a zjistěte, jak si vedete v porovnání s ostatními. Pochopení míry výkonnosti a rozpoznání prostoru pro zlepšení je při optimalizaci bezpečnostního aspektu klíčové.

2. Společné řešení bezpečnosti a zabezpečení: Průmyslové provozy jsou čím dál propojenější, proto by firmy měly analyzovat slabiny zabezpečení ve vztahu k bezpečnostním rizikům. Každý ví, že zabezpečení pomáhá chránit naše duševní vlastnictví, provozy i značku. Bezpečnostní implikace spjaté s riziky zabezpečení se bohužel často přehlížejí.

Když zavedete bezpečnostní a zabezpečovací programy a budete dodržovat jednotlivé klíčové kroky, budete schopni bezpečnostní implikace rizik zabezpečení vyhodnotit, řídit a zmírnit. Přečtěte si více o vztahu mezi bezpečností a zabezpečením (PDF).

3. Zlepšení spolupráce: Míra přímého podílu BOZP na bezpečnosti pracovníků je největší, ale v rámci bezpečnosti strojních zařízení má přímý vliv pouze na ty nejméně efektivní metody. Inženýrství se zaměřuje na technické normy, ale zase v rámci bezpečnosti strojních zařízení řídí ty nejefektivnější metody. Tato dvě oddělení na sebe často nahlížejí s despektem, což pak vede ke snížení bezpečnosti i produktivity.

Klíčovým prvkem vyspělé bezpečnosti je spolupráce mezi výše uvedenými – a mezi provozy. Z nedávné studie LNS Research vyplývá, že firmy s fungující spoluprací mezi těmito třemi odděleními mají až o 15 % nižší střední hodnotu nehodovosti.

4. Hodnocení rizik během rané fáze návrhu: Zcela klíčový je postup, při kterém se rizika spojená se strojním zařízením v zájmu zvýšení bezpečnosti eliminují ve fázi návrhu a neřeší se až po sestavení stroje. Hodnocením rizik se v určitém momentě zabývá většina firem. Klíčová otázka, kterou je třeba si položit u každého nového stroje, zní, kdy se u něj provede hodnocení rizik. Bude to v rané fázi návrhu, kdy lze rizika bez problému eliminovat? Nebo to bude až po zkonstruování stroje připraveného k expedici?

Je zcela zásadní provádět hodnocení rizik v rané fázi návrhu a znovu po umístění stroje v provozu. Usnadní se tím ověření dodržování norem, bezpečnosti i produktivity. Ze studií vyplývá, že k 60 až 70 % bezpečnostních nehod dochází mimo běžný provoz (tj. při údržbě, při opravách atd.).  Podrobnosti k tomuto tématu najdete zde (PDF).

5. Návrh ergonomického strojního zařízení: Proměna pracovní síly v našem průmyslu s sebou přináší nové bezpečnostní otázky. U mladších a nezkušených pracovníků existuje větší riziko akutního úrazu. Starším pracovníkům zase hrozí větší riziko úrazu muskuloskeletálního systému či poškození z opakovaného namáhání, které mohou přejít do chronického stavu či vést k ukončení kariéry.

Maximální využití potenciálu všech dostupných pracovníků tedy v současné době vyžaduje, aby se stroje konstruovaly univerzálněji. Pod tím si můžete představit například prvky pro obouruké použití, omezení opakovaných pohybů, zvedání a nepřirozených poloh těla.

6. Uplatnění alternativních opatření LOTO ke zvýšení produktivity: Bezpečnost nesmí jít na úkor produktivity. Současná strojní zařízení jsou konstruována tak, že umožňují drobné servisní výjimky LOTO (lock-out/tag-out; uzamknout/označit), pokud jsou postupy rutinní, repetitivní a tvoří nedílnou součást používání zařízení. Správné uplatňování alternativních opatření může zvýšit produktivitu díky snížení odstávek spojených s postupy LOTO a zároveň se zachová soulad s předpisy. Alternativní opatření mohou v některých případech představovat zásadní zlom mezi pouhým dodržováním zásad a předpisů a provozní excelencí. Přečtěte si více o využívání alternativních ochranných opatření (PDF).

7. Bezpečnost v konceptu Connected Enterprise:Potenciál průmyslového internetu věcí (IIoT) může významným způsobem zvyšovat výkonnost a zlepšovat dodržování zásad a předpisů v otázce bezpečnosti. Koncept Connected Enterprise umožňuje odborníkům na bezpečnost pochopit chování pracovníků v reálném čase, monitorovat u strojních zařízení dodržování předpisů, příčiny bezpečnostních odstávek nebo výpadků a bezpečnostních anomálií a trendů. Zároveň může vést ke zlepšení v otázce najímání, zaškolování a udržení zaměstnanců. Přečtěte si více o bezpečnosti v konceptu Connected Enterprise (PDF).

8. Bezpečnost jako nedílná součást řízení: Řídicí systém by měl obsahovat bezpečnostní vstupy, logiku a výstupní zařízení pro snížení rizik, zvýšení produktivity a poskytování informací klíčovým akcionářům. Návrh efektivních bezpečnostních systémů zvyšujících produktivitu bývá někdy náročný. Ale nástroje pro návrh takových systémů mohou vývoj zeštíhlit a pomoci zajistit soulad se zásadami a předpisy.

Například software RASWin umožňuje řízení a průběžné sledování životního cyklu bezpečnostního systému. Software Safety Automation Builder zase usnadňuje samotný návrh bezpečnostního systému. Dokumentace k bezpečnostním funkcím dále umožňuje implementovat bezpečnostní funkce strojních zařízení a obsahuje výpočty týkající se bezpečnostního systému, schéma elektroinstalace, programování, ověření a validaci. Přečtěte si více o dostupných bezpečnostních nástrojích.

9. Používání inteligentní bezpečnosti: Nové inteligentní bezpečnostní koncepty a zařízení mohou snížit náklady na elektroinstalaci a konstrukci a zkrátit dobu neplánovaných odstávek. Například můžete zmapovat interakce inteligentního zařízení a vytvořit prediktivní zpětnou vazbu údržby aj. Řízení přístupu ke strojům pro autorizované a vyškolené pracovníky za účelem zvýšení produktivity, bezpečnosti a zabezpečení.

10. Získávání vlastních zkušeností v oblasti bezpečnosti: Potřebujete inženýry, integrátory systémů, konstruktéry strojů s odbornými znalostmi současných průmyslových norem, osvědčený přehled dosažených výsledků v oblasti konstrukce bezpečnostních systémů a znalost procesů a technologií pro návrh bezpečnostních systémů zvyšujících produktivitu.

Pokud nedisponujete interními odborníky na tyto oblasti, obraťte se na své partnery. Společnost Rockwell Automation zaměstnává téměř polovinu všech odborníků na bezpečnost s certifikací od TÜV Rheinland. Spolupracujeme s uznávanými integrátory systémů a partnery se zkušenostmi v oblasti bezpečnosti. Tyto společnosti se staly členy našeho programu PartnerNetwork na základě splnění přísných požadavků, včetně rigorózního, několik měsíců trvajícího hodnocení a školení. Přečtěte si více o programu integrátorů systému bezpečnostních systémů Rockwell Automation.

Steve Ludwig
Zveřejněno 26 Únor 2018 Autor Steve Ludwig, Commercial Programs Manager, Safety, Rockwell Automation

Blog

Naše blogy poskytují našim zaměstnancům a externím přispěvatelům možnost udržovat aktuální přehled o tom, co se děje ve vašem průmyslovém oboru, a předkládat vám informace o nejnovějších technologických trendech.